รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2552
 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ   โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นางสาว กนก เมตตานุรักษ์ 1663105982
2 เรืออากาศเอก กฤษกมล สิทธิทูล 1663900705
3 นาย กฤษกมล  สิทธิกุล 1653000823
4 นาย กฤษณพงศ์ ทินกร 1664101372
5 นาย กฤษดา เหล่าสินชัย 1002821787
6 เรืออากาศโท  กัมพล เกษตรภิบาล 103958480
7 นางสาว กุสุมา สุวรรณนิตย์ 1192805528
8 นาย เกรียงไกร เสฏฐสุวจะ 1664904090
9 นาย คงเดช  ฟองไววิทย์ 1003846462
10 นาวาอากาศเอก จตุพร ธาราจันทร์ 1662000076
11 นาย จิตรภาณุ สมใจ 3503907424
12 นาวาอากาศตรี จุมพล  ปัญญาไว 1003553327
13 นาย เจษฎา เปี่ยมวิไล 1664104443
14 นาย ชลิต เกตุแก้ว 1654100225
15 ร้อยตำรวจตรี ชัยณรงค์ แดงนกขุ้ม 1003970206
16 นาย ชัยศิริ เจริญศรี 1553307122
17 พันตำรวจเอก ชาตรี  ไพศาลศิลป์ 1664200365
18 นาย ชาติชาย พงษ์เส็ง 1664200266
19 นาย ชุติไชย สุทธิเวช 1664000987
20 นาง ชุติมา มาสิลีรังสี 1004107275
21 นางสาว ฐิตินันท์  จริยวัฒนสกุล # 1093500966
22 นาวาอากาศตรี ณรงค์ จรเสถียร 1003900971
23 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปริญญาสุทธินันท์
24 นาง ดวงภัสนันท์  พัฒนจันทร์ 1665004656
25 นางสาว ตันติมา  ปี่เสนาะ # 1003423480
26 พันจ่าอากาศเอก ทรงสิทธิ์ ศรีมงคล 1004114644
27 นาย เทวพร สงขะสะโรช 1664601939
28 นาย ธนวัต อ่องอินทสิริ 1663202796
29 นาย ธีรกิจ  กอบกตัญญู 2114300534
30 นางสาว นก ดีเวียง 1003313703
31 นาง นพมาศ  ปุกหุต 1003635347
32 นาย นรินทร์ จักรจุ้ม 1003034343
33 เรืออากาศเอก นิวัชร ธีรอำพน 1001503285
34 นาย บดินทร์  คชิทร 1003005654
35 นาวาอากาศ บรรพต แสงหิรัญ 1002821787
36 นางสาว บำรุง ผลโภค 1003958480
37 นาย บุญเกื้อ  เรืองศรี 1003559617
38 นาง บุญช่วย เกาะนาค 1002108436
39 นาย บุญมา ตรัยศิลานันท์ 1003151153
40 นางสาว ปริยาภรณ์  พรมประสิทธิ์ 1003568844
41 เรืออากาศเอก ปรีชา  ศิวะบุณย์ 1003545919
42 นาย ปรีชา  วรรณวัฒนกุล 1004026147
43 นางสาว ปรียนันท์ ตันติจิรานนท์ 1004154716
44 นาง ผ่องศรี  อภินันทโน 1003509320
45 นาย พงษ์ธร วงศ์ภูธร 1003473582
46 นาง พรพิมล เรืองยุบล 1004048162
47 นาย พัลลพ เล่ห์วิสุทธิ 1002816901
48 นาย ไพลรัตน์ งามศิริ 1003403010
49 นาย ภัทรภูมิ  สุวรรณภา 1004269991
50 นาย มานพ รุ่งเณร 1663603405
51 พันจ่าอากาศเอก รชต  สิงห์ทองหลาง # 1003337139
52 นาง รัตนา กาพ์แกว (อยู่เจริญ) 1001703839
53 นาย เริงชัย ตุงคะเตชะ 1003423480
54 นาย เล็ก พราหมณ์ชื่น 1665104074
55 นาง วงษ์เดือน พิทักษ์ 1004129643
56 นาง วิภารัตน์   ศรีสนอง
57 นางสาว สงวน กล้าทางถูก
58 นาย สถาพร  เชาวนสวัสดิ์
59 นาย สถิต กลิ่นสูงเนิน
60 พันจ่าอากาศเอก สนั่น โพธิ์สุข
61 พันจ่าอากาศเอก สมชาย  สุขสวัสดิ์
62 นาย สมบัติ   เต้าปั้น
63 พันเอก สมพล แก้วมะเริง
64 พันจ่าอากาศเอก สมภพ ปุษปาคม
65 นาย สมโภชน์ สวัสดิ์แจ้ง
66 นาย สมัย ขาวสอาด
67 นางสาว สหทัย สุขวัฒน์
68 นางสาว สายใจ เลิศอนันต์
69 นาง สุชาดา เลิศเมธาพรกุล
70 นาวาอากาศเอก สุชาติ  อินทร์สมบูรณ์
71 นาย สุทธินันท์ เขมะณะรงค์
72 นาย สุทัศน์  เข็มประดับ
73 นางสาว สุนันทา  พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
74 นาย สุพจน์ องอาจ
75 พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ
76 เรืออากาศโท สุเมธ  บุญเฉลียว
77 นาย สุรศักดิ์ คุ้มครอง
78 พันจ่าอากาศเอก สุรัตน์ เกิดศรีทอง
79 นาง โสภิษฐ์ แย้มรุ่ง
80 นาย หฤษดิ์ ภัทรางศุ
81 นาย อดิศัย ใจแก้ว
82 นาย อนันต์ ทองน่วม
83 ร.ต. อนุสร แผ่ทอง
84 นาย อรรถพล วสุอนันต์พล
85 นางสาว อริสา  ชัยณรงค์สิงห์
86 พันจ่าอากาศเอก อานนท์ แสงจินดา
87 นาย เอกปฐม  บุญกว้าง
1 พระ สุรศักดิ์ เรืองสิริ
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2553
 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ   โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นาย กนกกร โบราณมูล 2192844024
2 นางสาว กนกพรรณ ประดิษฐงาน
3 พันจ่าอากาศเอก กองแสง อยู่ดี 1662800012
4 นาวาอากาศเอกหญิ กัญญา สนธยานนท์ 1662700099
5 นายแพทย์ กิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ 1014400062
6 นาย กิตติคุณ นิจวิโรจน์ 1662800185
7 พันจ่าอากาศเอก เก่งกล้า สิงห์นรา 1144313100
8 นาง คัชรินทร์ เยาวสังข์
9 นาย จตุพล ทัยวี 2014011247
10 เรือกาศเอก จรัญ พระคุ้มครอง
11 จ่าอากาศโท ฉัตรชัย กล่อมกำเนิด 1664502079
12 นาย ชวลิต ทรัพย์สุวรรณ
13 นาย ชาญชัย ปูนกลาง 1004567616
14 นาย ชานนท์ ชุ่มชูจันทร์ 1054202355
15 เรืออากาศตรี ชุมพล ผลแก้ว
16 พันจ่าอากาศเอก ฐานันทร์ ยอดยิ่ง 1663003495
17 นาย ณฐพงษ์ รัตนวรรณนุกุล 1294302127
18 นาง ณัฐนันท์ จิรโรจน์ฐากูรภาวัตธัชนนท์
19 นาย ณัฐพัชร์ ณัฐปรีชาวุฒิ
20 นาย ณัฐวัฒน์ ทำทอง 1664300939
21 นาวาอากาศตรี ดิเรก มุขศรีใส 1003473114
22 นาย เดชฤทธิ์ ชื่นฟัก 1003531341
23 นาย แดนชัย ขาวฉอ้อน 1003060422
24 พันจ่าอากาศเอก ธนิต อรสุนทร
25 พันจ่าอากาศเอก ธรรมศักดิ์ ทองสาย 1662800186
26 นาย ธวัช รอดมั่น 1703100712
27 นางสาว ธัญญรัตน์ อุ่นเรือน
28 นาย ธานินทร์ ปราบภัยพาล 1093301570
29 นาย นิกร จันทรโพธิ์พันธุ์ 1664103788
30 นาย นิพจน์ กลั่นครูวัฒน์
31 นาวาอากาศเอก นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ์ 1014900004
32 นาย บรรยงค์ สดใส 1664004106
33 นาย บรรยงค์  แสงทวีปทวีกิจ 1662900338
34 พันจ่าอากาศเอก บุญญฤทธิ์ วิสมล 1001903439
35 นาย บุญเรือง เพ็ชรอินทร์ 1664101470
36 พันจ่าอากาศเอก บุญเสริฐ กำเหนิดนนท์ 1664501265
37 นางสาว เบญจา ลาภประเสริฐ 1692600079
38 เรืออากาศเอก ปฏิภัทร ไสยยาทา
39 นาย ประชัน พิมบาล
40 นาย ประพล กงสิน 1664102863
41 นางสาว ประภารัตน์ รักขิตตธรรม 1664303155
42 นาย ประภาส สุดจริง 2194314189
43 นาย ปราโมทย์ กสิบาล 3402404000
44 นาย ปวุฒิกุล กองกาวี 1663705505
45 นางสาว พจนา อุ่นเจริญสุข
46 นาย พรชัย ปิทิตานนท์
47 นาย พิทูรย์  สายกาล 1004117605
48 นาย พิมพ์ นรินทร์ 1003640904
49 นางสาว พุทธภัญณี   พาแพง
50 นางสาว เพ็ญศรี ถาดแก้ว 1004317357
51 นาย ภาสพงศ์ โพธิ์มาก 2014111034
52 นาย มนต์ชัย ชาวเวียง 1703801881
53 พันจ่าอากาศเอก มนตรี จันทร์คราญ
54 นาวาอากาศโท มนัส เจริญทรัพย์ 1662000181
55 พันจ่าอากาศเอก มานะ ชูผล 1664400238
56 นาวาอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์ 1003765180
57 นางสาว มานิต กลิ่นหอม 1663900072
58 นาย ยุทธศาสตร์ โรจนวิศวกรรม 1002927100
59 ว่าที่ เรืออากาศตรี รังสรรค์ เกตุอ๊อด
60 นาง รัตนะ ศรีสว่าง 1003533758
61 นางสาว ราวัลย์ พันธ์คำ 1664102919
62 จ่าอากาศโท วรพล วรรณา
63 นาง วรรณ์ลดา สนโสภณ 1664303037
64 นาง วราภรณ์ เปียนขุนทด 1003602737
65 นางสาว วัฒนา  ไทยวานิช 1002006968
66 พันจ่าอากาศเอก วินชัย ไกรทองศุกร์ 1664200801
67 นางสาว วิมล นนทอ
68 พันจ่าอากาศเอก วิริยะ คงบุญพริ้ง 1664004393
69 นาย วิสูตร์ สุดทะสน 1664500034
70 พันจ่าอากาศเอก วีรวัฒน์ ชวนเชาว์ 1003746441
71 นาย วีระวงศ์  ศิลป์อุดม 1004354061
72 นาย วีระศักดิ์ ศิลปอุดม 1004354061
73 เรืออากาศเอก ศรวิทย์ อุบลเหนือ 1003325092
74 นาย ศิรินทร์ พลอาสา 1772100003
75 นาง ศิริลักษณ์ เหมือนเพ็ชร 1004081286
76 นาวาอากาศโท ศุกศักดิ์ เมฆสุวรรณ 1664200665
77 นาวาอากาศตรี สนั่น บุญรอด
78 นางสาว สมใจ โฆษิตสมิต 1663005141
79 นาย สมชาย โตจะนะ
80 นาย สมศักดิ์ ชุ่มดำ 1004082557
81 นาวาอากาศโท สาธิต สุทธิเวช 1002821027
82 นาย สำเร็จ ทองศรีนาค
83 นาย สุทธิชัย  จงสกุล
84 นาง สุธาสินี นาคโสภา 1004155773
85 นาวาอากาศโท สุพจน์  จันทรสิทธิ์ 1003044252
86 นาง สุรัตดา วนวาล 1663400484
87 นาวาอากาศตรี สุวิทยา ชูคำ
88 นาย เสกสรรค์ ปุญญา 1663404503
89 นางสาว อภิญา กาแก้ว 1183900148
90 นาย อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา
91 นางสาว อรทัย สุกใส
92 นางสาว อำพันธ์ สายสด
93 นาย อิทธิพล แก้วงาม 1333800509
94 นางสาว อุไรพร พิลึก
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2552
สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 พระ เชิด บัวถาว 2154000002
1 นาวาโท คมสัน สุวรรณฤทธิ์ 1673301341
2 นาวาตรี จันทร์แรม หงิมดี 1280010642
3 เรือตรี เจษฎา พร้อมมูล 1002430362
4 นาวาเอก ฉันทชาติ ผลตระกูล  
5 นางสาว ชัชนันท์ กันตะเพ็ญ 1673701014
6 นาย ณรงค์ศักดิ์ นิธิธนิโยปกรณ์ 1674300006
7 นาย ณัฐดนัย ภักดีวีรวงศ์ 1003338179
8 นาย ณัฐพล วงศ์ทังสิริ 1004169088
9 นาย ธนกร พิทักษ์กรณ์ 3014253211
10 นาย ธีรพร ทิพย์นนท์ 1673500208
11 นาย เนรมิตร แท่นวิมล 1004534377
12 นาย เบ็ญจรงค์ แซ่ตั้ง 1673900760
13 พันจ่าเอก ประมวล สุขขาว 1673900566
14 นาย ประเสริฐ กลิ่นเฟื่องฟู 1002603299
15 นาย ปริญญา โค้งเลิศลักษณ์ 1003467927
16 จ่าสิบเอก ปัญญา สวัสดิ์ศุภผล 1675200955
17 นาย ปิยะวัฒน์ สันติชวลิตสกล 1004627501
18 นาย พงษ์พิชญ์ กำเนิดพัฒนาพานิ 3014802728
19 นางสาว พรพรรณ เปรมสุข 1003341186
20 นางสาว พัชราภรณ์ เสมอเชื้อ 1004050642
21 นาย พานิชย์ จันทะเลิศ 1674300176
22 นาย พิชิต จรัสวิมลพร 1674300027
23 นาย เพิน ผาอินทร์ 1623604937
24 นาย ไพบูลย์ เชิดศักดิ์เกษม 1004137011
25 เรือเอกหญิง มัลลิกา ชมสุวรรณ 1675010079
26 นาย เล็ก มนทิรารักษ์ 1674300045
27 พันจ่าเอก วรชาติ เดชดวง 3504306224
28 นาง วัชราภรณ์ พิสัยพันธ์ 1004169636
29 นาย วิชัย จิณณวาโส 1003211062
30 นาย วิทูร เชษฐวรกุล  
31 จ่าเอก วิษณุ สุขเกษม 1130014388
32 นาย ศักดิ์ชัย ตั้งวิจิตรเจนการ 1674300168
33 นางสาว ศิริมา วงษ์ประเสริฐ 1003205495
34 นาย สนธยา โสพัฒน์ 2134001501
35 นาย สมมุติ ใจช่วงโชติ 1003456765
36 นาย สุธีพงศ์ จีรพรบัณฑิต 1003920466
37 นาย สุรพรรณ์ สมวงค์ 1674000334
38 นาย สุรสิทธิ์ เหลืองวิชัยสกุล 1673900466
39 นาวาเอก เสนาะ เสวี  
40 นาย อดิศร อุ่นบรรเทิง 1674901766
41 เรือเอกหญิง อมรทิพย์ ณ บางช้าง 1673400570
42 นาย อมรศักดิ์ วงษ์เพ็ญ  
43 นาย อริญชย์พงศ์ จรุงกิจสุวรรณ 1003728398
44 นาง อัญชลี สมเสือ 1004131530
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2553
สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 พระ ยุทธนา ตุละ 1254401725
1 นาย คณัชนินท์ จงสร้อย 1754003149
2 นาวาตรี ชลอ บุษบง  
3 จ่าเอก ชัยวัฒน์ นุชผดุง 1674001951
4 นาย ชินกร ศรีทิพย์ 1673700646
5 นาย ณัฐ น้อยสนธิ 1003849633
6 พันจ่าเอก ณัฐพรรษ แช่มชื่น 1673400613
7 พันจ่าเอก ทับทอง เพ็งนวล 1043400852
8 นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์ 1675300565
9 นาย พรพจน์ บุญสอน 1004500003
10 นาย ภิรมย์ เพ็ญสุข 1003119816
11 เรือโท มนตรี คงสินชัย 1002602899
12 นาย มนุราช แก้วประสิทธิ์ 1674101040
13 พลทหาร มาโนช ทองซ้อน  
14 นางสาว ศุภวัลย์ ขวัญนาค 1674000358
15 นาย สราวุธ ปั้นฉลวย 1674100954
16 นาย สหภัส ทองอ่อน 1674802015
17 นาย สิริทัศน์ เกษรสมบูรณ์ 1663003073
18 นางสาว สุนีย์ ดอนกันหา 1003824878
19 นางสาว สุภาพรรณ พลอยบ้านแพ้ว 1004032862
20 นาย สุรนารถ คล้ายคลี่ 1674200103
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2552
สาขาสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นาย กิจกมล มงคลรัตนชาติ -
2 นาย กิตติพงศ์ เงินทอง -
3 นาย กัมพล  สำลีเทศ  
4 ร้อยโท ขจรวุฒิ จิตต์ไพบูลย์ -
5 นาย คงฤทธิ์ หีบแก้ว -
6 พันตรี จิระศักดิ์ เกตุสวน -
7 นาง จิราภรณ์ สมทรง -
8 นางสาว ใจรัก  โพธิปิติ  
9 พันโท ชาติชาย ถือความตรง -
10 นางสาว ชาลีวรรณ์  วิชัยดิษฐ์ #  
11 นาย นริศ เปลี่ยนทรงดี -
12 พันโท ปรีชา เวหาธานาวี -
13 นางสาว เพลินภรณ์ วิสูตรกาญจนชัย -
14 นาย มานิตย์ ตระกูลศักดิ์สุข -
15 พันโท วัฒนิเวศน์ ชูสกุล -
16 นาย วันดี ขำบุญมี -
17 นาย วิบูลย์ หอธรรมรัตน์ -
18 นาย สมชาย จงเลขา -
19 นาย สันติ เสรีภาพงศ์ -
20 จ่าสิบเอก สันติ วสวานนท์ -
21 นาง สุนันทา สังวาลย์วัฒนายิ่ง -
22 พันตรี สุระชัย วงษ์ไทย -
23 นาย ปภังกร โกศินานนท์  
24 จ่าสิบเอก อนุชา ทรัพย์สมบูรณ์ -
25 จ่าสิบเอก อนุวัฒน์ เนียมสุวรรณ -
26 จ่าสิบเอก อภิชาติ  วิเศษจิตร   
27 พันเอก เอกกมล สินหนัง -
28 สิบเอก เอนก นิลบุตร -
29 พันตรี โกมิล ขันทอง  
30 จ่าสิบเอก โกริน สุนา  
31 นาย โกศล บุญคง  
32 พันโท คัมภีร์ กุลวงษ์  
34 จ่าสิบเอก ปกรณ์ พุ่มพวง  
31 นาย พานัทกร  กันเกตุ #  
32 นาง วรรณพัชร หงษ์ปรีชา  
34 นางสาว วารุณี  เกียงขวา  
31 พันตรี สันติ   เอี่ยมทรัพยื  
32 พันเอก สาโรจน์ ธีรเนตร  
34 นาย สุทน กองแก้ว  
31 นางสาว สุนทรี วัธรเวคิน  
32 จ่าสิบเอก สุรเดช เซี๊ยะสมาน  
34 นาย สุวัฒน์ ภูวดิษฐ  
31 สิบเอก เสรี สายสูงเนิน  
32 นางสาว อารี ช้างแก้ว
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2553
สาขาสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นางสาว กมลทิพย์ เหมือนปั้น
2 พันเอก ก้องภพ กฤษฏิอนันภัท
3 พันจ่าอากาศเอก ครรชิต ใจเย็น
5 นาย จีรภัทร ร่าเริง
6 พลตรี หญิง จุฑารัตน์ จิตเมตตา
7 นาย ฉลอง กันเกตุ
8 นาง ฉันทนา  เขียวเซ็น #
9 นาย ชวลิต ทรงสถาพร
10 พลตรี  เชิดชัย จันทน์เทศ
11 นาง ณีรนุช เอกปิยะพรชัย
12 จ่าสิบเอก ดำรง พลีขันธ์
13 พันเอก เทวัญ รัตโนทัย
14 จ่สสิบเอก ธงชัย คล้ายแต้
15 นาย ธนากร จรเจริญ
16 นาย ธเนศ  บัวธรรม
17 ร้อยเอก นพพร เจริญทอง
18 นาย นฤพนธ์ พลวรรณาภา
19 นาย นันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์
20 พันเอก นาคินทร์ รัตนพันธุ์
21 นาย นิยม แสนมะโน
22 พันโท บันเทิง แสงพิทักษ์
23 จ่าสิบเอก บุญชนะ บุญประกอบ
24 นาย บุญชัย ทางมีศรี
25 นางสาว เบญจา อัศวาดิศยางกูร
26 จ่าสิบเอก ประพันธ์ ป้อมน้อย
27 นาง ประภาพรรณ แต้ตระกูล
28 นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่
29 จ่าสิบเอก ปริญญวัสส์ เกตุอุไรพัชร์
30 นางสาว ปาลิตา ไพหารวิจิตรนุช
31 จ่าสิบเอก พงศ์ปณต โรจนโชติวัฒน์
32 จ่าสิบเอก พงษ์พันธุ์ พุทธิธานนท์
33 นาง พรพรรณ  พวงเกตุ
34 พันเอก พัฒนพงศ์ ระวีวรรณ
35 นาย พิทยา สุวรรณวาสี
36 นาย พิริยะ เชื้อมหาวัน
37 นางสาว ภัทรา เล็กมณี
38 จ่าสิบตรี มนตรี ศรีไพโรจน์
39 นางสาว เมทินี พรหมประเสริฐ
40 นาง ระเบียบ พึ่งอารมณ์
41 นางสาว ราตรี จันทร์ไข
42 พันเอก วราวุฒิ แสงทอง
43 พันจ่าอากาศโท วันชัย โชติพนัส
44 นาง วันเพ็ญ เอี่ยมนิรัตน์
45 นางสาว วารุณี  เกียงขวา
46 นางสาว วารุณี  เกียงขวา
47 นางสาว วิภาทิพย์ พานทอง
48 นาย ศุภเชษฐ์วงศ์ ศรีหาบุตรโต
49 นางสาว สมศรี ตะยังคะกนก
50 จ่าสิบตรี สมศักดิ์ นาคเสน
51 พันตรี สรจักร อุ่นสุข
52 พันเอก สัจจา สุขสุเมฆ
53 จ่าสิบเอก สุชาติ ผลจันทร์
54 พันตรี สุชาติ จงประเสริฐ
55 จ่าสิบเอก สุนันท์  ส้มโย
56 พันเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ
57 พันเอกหญิง อรสา เจรญครองสกุล
58 พันตรี อำนวย ศรีวัฒนาวานิช
 
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2552
สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นาง จินตนา   พรเลิศพงศ์  
2 นาย ประกฤษฎ์ ถนอมคุณ  
3 นาง สดใส  กฤษ์ศิริ  
4 นาย ธนวรรธน์ รัตนปริตณว์  
5 นาย เฉลิม   สอสูงเนิน  
6 นาย นราธิป โกยทา  
7 นาย ยุทธ พะวงษ์  
8 นาย ฉลาด สังข์เงิน  
9 นาย อภิรัฐ สุภบวรวิวัฒน์  
10 นาย พรชัย เริงวัง  
11 นาย ประเริฐ อยู่รัตนชัย  
12 นาย ธีรเดช อดิศรไพศาล  
13 สิบเอก ชุติเดช   ฃันธ์แก้ว  
14 นาย จิตประพัฒน์ สายโสภา  
15 นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์ ตะวันแจ้ง  
16 นาย ทศพร สาริกานนท์  
17 นาง กัลลิกา สงวนสัตย์  
18 นาย สุรชัย เพ็งวงษา  
19 นาย จิรวัฒน์ ธนปกิจ  
20 นางสาว ทับทิม ปิยะจิตติ  
21 นาย สมชาย เนินริมหนอง  
22 นางสาว ฐิตานันท์ แย้มผกา  
23 นาย ยุทธนา บุญกนก  
24 นางสาว พิติพร วิเศษถวัลย์  
25 นาย ไมตรี ถาวรชีพ  
26 นาย สุรพงษ์ เนตรรักษ์สกุล  
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2553
สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นางสาว สุนทรี คำจุลลา  
2 นาย สุกิจ สิทธิสัจจธรรม  
3 นางสาว วรัยพร แสงนภาบวร  
4 นาย อำนวย อ้นอาด  
5 นาย ไพฑูรย์ ลาภเกิด  
6 นาย พงษ์เทพ ชลสาคร  
7 นาย สมทรง ทองไถ่ผา  
8 นาง  สุภาวดี หนูฉิม  
9 นาย วิชัย เทพรักษาฤาชัย  
10 นาย บุรินทร์ นันทประดากร  
11 นางสาว ณัฏฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ  
12 นาย ชัยธัช สุรเดช  
13 นาย เผ่าพันธุ์ สามหาดไทย  
14 นาย นักรบ เนียมศรี  
15 นาง เยาวลักษณ์  พิทักษ์  
16 ว่าที่ ร.ต. สนั่น เปี่ยมสกุล  
17 นาย สมจิตร จวนสว่าง  
18 นาย สมยศ   พื้นม่วง  
19 นางสาว มยุรี แซมทอง  
20 พระภิกษุ อดิศร กลุ่มประสิทธิ์  
21 นาง ศิริมา รัตตนุสสรณ์  
22 นางสาว ปภาวี ตรีเพชรพวง  
23 นาย วรวุฒิ สวัสดี
24 Mr. MUNIR HASHIM
25 นาง ราตรี ภูมิฐานนท์
26 นาวาตรี สมชาย บุญเจริญ
27 นาย สุรพงษ์ ทองลิ่ม
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2552
สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นาย กฤตพัฒน์ สุทธิธรรมพาณิช
2 นางสาว กัญระพีร์  เลิศนภาทรัพย์  # 0816214551
3 นางสาว กันตินันท์ นิธิพัฒน์ธนกุล
4 นาง กานต์จสรณ์ กิตติมานะสกุล
5 นาย ไกรสร  ขุนคล้าย
6 นาย คณิศร จิ๋วสำอางค์
7 นาย จิตรพล  อินกุณา 0896649993
8 นางสาว จิราภรณ์ สาริกภูติ
9 นาง จิราภรณ์ ใจนักรบ
10 นาย จีรศํกดิ์ นาคแสน
11 นาย เจิม  กุลเกิด
12 นาย ฉัตร์ทเกียรติ อภิรมย์ภารดา
13 นาย ชัชวาล ชมกลิ่น
14 นาย ชาญ  ช่างปราณีต 02-4330674
15 นาย ชาญชัย สีชมภู
16 นางสาว ฐิติชญา สังสัมฤทธิ์
17 นาง ณิชากร วิทยานุกรณ์
18 นาย ทรงวุฒิ แพร่แสงเอี่ยม
19 นาย ทวีชัย ฤทธาคณานนท์
20 นาย ธนนิจ วัชราภิชาต
21 นาย ธนพล ธรรมประทีป
22 นาย นรพงศ์ วรอาคม
23 นางสาว นันทพร ลิมปริวัฒนา
24 นาย นิวัฒน์ นวีภาพ
25 ดาบตำรวจ บรรจง แก้วประเสริฐ
26 นาย บัญชา สังข์รัมย์
27 นาย ประคอง โพธิดะนุช
28 นาย ประสงค์ สุภาอ้วน
29 นาย ประสาร สมจิตร์
30 นางสาว ปาหนัน  เทศบรรทัด 0898858333
31 นาง เปรมจิตต์ วงษศ์อุไร
32 นาง พัชยาณี มั่งรัตนะ
33 นางสาว พิเนตร พิณพงษ์
34 นาย พิพัฒน์ ศิริเดช
35 นาง ภานุมาศ สัตยาพิทักษ์
36 นาย มนัส วีระอาชากุล
37 นางสาว มิ่งขวัญ นราไท
38 นาย ยงยุทธ  ฉัตรเจริญ 02-4277671
39 นาย ยวง โคตรแซว
40 นาย รัตน  คุ้มมณี 01-8602710
41 นาย วรวิทย์ จารุศรีบุญชัย
42 นาย วิชม กาญจนานุชิต
43 นาย วินัย วิภาคศิลปิน
44 นาง วิภาวี ศักดิ์อาภา
45 นาย ศุภชัย พราหมใหญ่
46 นาย ศุภเชษฐ์ คูสุวรรณ
47 นางสาว สกาวรัตน์  ประสมเพชร 0899652886
48 นาย สมชาย คุณพนิชกิจ
49 นาย สมชาย ฉันทเตยานนท์
50 นาย สมชาย สลับวงศ์
51 นางสาว สมนึก สุทธิรักษ์ศิริ
52 นาย สมศักดิ์ โอฬาร์กิจเจริญ
53 นาย สวัสดิ์ แย้มกลิ่น
54 นาย สัญชยศ ตรงสวัสดิ์
55 นาย สันติภาพ ไทยะกุล
56 นาย สิทธิโชติ อรัญชัย
57 นางสาว สิริมา แจ่มวิมล
58 นาย สุเทพ สัมมาเทศน์
59 นาย สุนทร ศรชัย
60 นางสาว สุนิดา  ไทยสม
61 นางสาว สุภิญ เลี้ยววานิช
62 นาย สุรเมษ ลางคุลานนท์
63 นาย สุวรรณ์ หอมสิน
64 นาย อณิวัชร์ กาญจนนาค
65 นาง อติพร ศิวพิทักษ์พงศ์
66 นาย อภิชัย วิทยาสมบูรณ์
67 นย อภิพงศ์ นันทภัทราวิทย์
68 นาง อภิรดี ศรีรอดบาง
69 นาย อรรถวิทย์ รุจิเมธารกูร
70 นาย อรุณ ไทยอาจ
71 นาย อัครเดช ขนุนนิล
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2553
สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นาง กนกกร เจริญพงษ์ 0814059824
2 นางสาว กัลยรัฐ นิธิไตรรงค์กูร 0814733321
3 นาย กาสิพงษ์ กิจดำรงค์สันต์ 0895318012
4 นาย กิตติ กียาพีระพัฒน์ 0877107924
5 นาย คำพอง อุปรี 0818135633
6 นางสาว จำเรียง คำจั่น 0819448448
7 แพทย์หญิง ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ 0811745055
8 นาง ช้อนนาง ขุนศรี
9 นาย ชัยพร  เมืองผุย
10 พันตำรวจโท ชาลี นาถึง
11 นาย ธนวัทฒ์ เกิดประเสริฐ
12 นางสาว ธิดา  นิยมไทย
13 นาย ธีระพันธ์ ลำดับวงศ์
14 นาย ธีระยุทธ ศุขนิคม
15 นาย นฤพนธ์ จันทร์กุล
16 นาย บุญรัตน์ ศรีใส
17 นาย บุญสม บุญแสง
18 นาย ประทีป แก้วศิริ
19 นาย ประพนธ์ ศักดาสุคนธ์
20 นาย ปรีชา  วงศ์จริยธรรม
21 นาย พงษ์นรินทร์ สมนึกแท่น
22 นาย พิเชษฐ์  ตั้งชนะชัยอนันต์
23 นางสาว เพียรใจ ใกล้ชิด
24 นางสาว มณีรัตน์ สาริโย
25 นาย มนตรี ทิพย์พรวงษ์
26 นาง รัชนีย์ สุขขีพันธุ์
27 นาย ฤทธิ์ ทับทิมวัฒนา
28 นางสาว ลดาวัลย์ อิ่มจันทร์
29 นาย วสันต์ เจริญอภิญโญ
30 นาย วันชัย ชัยสุภัคสัมพันธ์
31 นาง วันเพ็ญ บางบ่อ
32 นาย วิชัย ศรีศุภสันต์
33 นาย วิชัย พนพิริยะทรัพย์
34 นาย วิฑูรย์ ชุ่มสนธิ์
35 นาย วิทพงศ์ สินสูงสุด
36 นาง วิลาวัณย์ เจียมศรีสกุล #
37 ดาบตำรวจ วิวัฒน์ มหาเทพ
38 นาย ศุภกรณ์ หลวงธรรม
39 นางสาว โศรดา สุดวิลัย
40 นาย สมเกียรติ สิทธิชัยพร
41 นาง สมจินตนา ดีอุดม
42 นางสาว สมฤทัย รุจิราวโรดม
43 นาย สำเริง ปั้นสัมฤทธิ์
44 นาย สิทธิชัย  ปิติสินชูชัย
45 นาย สิทธิพร สุริยวงศ์
46 นางสาว สิริกมล  แสงมีอานุภาพ
47 นาย สุรเดช อชินพยัคฆ์
48 นาย สุรภพ หมื่นป้อม
49 นางสาว สุวิมล  จรูญโสตร์
50 นาย โสภณ สังขมงคล
51 นาง โสภาพรรณ พวงบุญมี
52 นาย อธิ อนันตศิลป์
53 นาย อนันต์ ศรีเดช
54 นาย อนุ เพ็ชรัน
55 นาย อภิชา พรหมแสง
56 ว่าที่ร้อยตรี อภิรัฐ  จารุครุฑ #
  พระภิกษุ พิชัย   ฐิตชโย
รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบรับเข็มที่ระลึก  36   ครั้ง ประจำปี 2553
สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลตำรวจ
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว
1 นางสาว กฤษดา ระศาสาร